Produkty

IMES

Podnikový informační systém IMES (IS IMES) je moderní informační systém typu klient-server postavený na Microsoft SQL Serveru, který je určen nejen menším a středním firmám, ale díky kvalitnímu analytickému základu a rozsáhlým možnostem nastavení rovněž firmám velkým.

IS IMES je postaven na základě dlouholetých zkušeností s vývojem a provozem systému ProfES a je jeho pokračovatelem. Při vývoji byl kladen důraz na minimálně stejně vysokou úroveň funkcionality, která je dále doplněna o další prvky, jež díky použitému prostředí, technologiím i době svého vzniku nemohl ProfES obsahovat.

IS IMES je modulární systém složený z několika desítek modulů, takže konkrétní implementace u cílového zákazníka umožňuje využití pouze těch modulů, které pokryjí aktuální zákazníkovy požadavky, s možností postupného rozšířeného využívání.

Přestože se skládá z relativně mnoha modulů, byl při vývoji kladen velký důraz na jednotné ovládání, jednotný vzhled a jednotný způsob práce.

Díky certifikaci od společnosti Microsoft, se systém dostal do Katalogu certifikovaných partnerů Microsoft Česká republika.

Autor projektu
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II

Zásada automatického doplňování prvotní informace o informace druhotné

 • Zpracování dat v systému je řízeno zásadou, že prvotní informace se pořizuje pouze jednou, přičemž prochází zpracováním a je automaticky doplňována druhotně vytvořenými informacemi – vzniká komplexní informace, která je připravena k využití v různých formách výstupů.
 • Pořizovaná data jsou v průběhu pořízení kontrolována specifickými kontrolami. Hloubka kontrol je řízena prostřednictvím parametrů nastavených na legislativní, podnikové nebo uživatelské úrovni. Legislativní a podnikové kontroly koncová obsluha neovlivní.

Aktuální výstupní informace

 • Jednou z nejdůležitějších zásad zpracování dat v systému je možnost získání aktuálních výstupních informací v každém okamžiku (např. pohledávky a závazky, stavy skladů, rozbory atd.).

Vnitropodnikové účetnictví a vnitropodniková třídící hlediska, účtový rozvrh

 • Účtový rozvrh je dodáván jen jako vzorový, systém pracuje s rozvrhem podnikovým. Účet je šestimístný, poslední tři místa jsou podnikově volitelná. Třídění formou analytických účtů je určeno jen pro druhové třídění nákladů a výnosů, vzhledem k dále uvedeným možnostem třídění hodnotových údajů se nevyužívá pro vnitropodnikové účetnictví.
 • Nedělitelnou součástí systému je vnitropodnikové účetnictví. Jeho zpracování lze nastavit tak, aby kopírovalo potřeby a pravidla účetní jednotky. Systém umožňuje základní třídění informací v rámci účetní jednotky na divize, střediska, provozy, činnosti (výkony), zakázky, osoby, objekty, stroje, regiony.
 • Za všechna výše uvedená hlediska lze zpracovat kompletní výsledovku nebo jen výběr z vybraných účtů.
 • Povinnost výše uvedeného třídění se nastavuje volitelně na podnikové úrovni, u skupin dokladů nebo až podle jednotlivých analytických účtů.
 • Vzorově je v demoverzi nastaveno využívání třídících hledisek až podle účtů, a to na střediska a výkony u všech výsledkových účtů. Při aplikaci se zpravidla doplňuje nastavení podle přání uživatele u vybraných účtů podle strojů (spotřeba PHM, opravy strojů a spotřeba ND), zakázek, případně osob.

Parametry zpracování

 • Rozsáhlé možnosti nastavení umožňují splnění různorodých požadavků na úrovni legislativy, podniku i obsluhy. Nastavení legislativní, podnikové a uživatelské je důsledně odděleno.
 • Legislativní nastavuje autor systémovými parametry bez možnosti změny uživatelem.
 • Podnikové nastavení kopíruje podniková pravidla.
 • Uživatelské nastavení zvyšuje přehlednost formulářů a rychlost pořízení dat (může nastavovat i obsluha – zpravidla jen v šablonách).

Komfort obsluhy

 • Systém umožňuje poskytnout obsluze maximální komfort práce a maximální úsporu pracovního času. Pořízení dat lze nastavením šablon a podnikových číselníků maximálně racionalizovat. Předpokladem racionalizace jsou správně promítnutá vnitropodniková pravidla do podnikového nastavení a účelně nastavené šablony pro pořízení dat.
 • Pořízení dat lze maximálně přizpůsobit podnikovým pravidlům a náplním práce např. současně se zápisem přijaté faktury kontrolovat vystavenou objednávku a při zápisu přijaté faktury likvidovat příjemky (přiřazením a doúčtováním ceny), vystavovat příjemku výběrem dat z vystavených objednávek.
 • Pořízení dat podle šablon se v IS IMES se řídí (v rámci legislativních a podnikových parametrů) nastavením šablon. Šablona obsahuje soubor parametrů, který určuje: duplikaci hodnot z předchozího řádku, zastavování kurzoru, zakrývání nepovinných sloupců, způsob nabízení hodnot pro konkrétní údaje (např. číselných řad a dalších opakujících se hodnot), podle nastavení na úrovni podnikových parametrů se řídí i způsoby následného zpracování prvotního dokladu, např. přiřazení předkontace, metoda účtování – ihned při zápisu dokladu nebo následně atd.

Spouštění

 • Celý systém se spouští centrálně. Jako výchozí se zobrazuje seznam oblíbených modulů konkrétního uživatele.
  Při spouštění systém kontroluje aktuálnost použitých modulů a v případě potřeby provádí jejich automatickou aktualizaci.

Uživatelé a jejich přístupy k datům

 • Přístupy k datům (prohlížení, editace, účtování .. ) jsou řízeny přístupovými právy podle řad.
 • Nastavují se správcem systému, efektivní právo je dáno nastavením aplikačních práv IMESu a systémových práv SQL serveru. Při aktualizaci uživatelů probíhá automatická synchronizace s jejich systémovými protějšky.

Import a export dat

 • V rámci IMES (základní a detašované pracoviště).
 • Jednorázové exporty z ProfES a importy do IMES v průběhu aplikace IS IMES.
 • Průběžné importy do účetnictví IMES z důvodu postupné aplikace agend (např. vyúčtování mezd a majetku z ASŘ nebo ProfES).
 • Průběžné importy běžných účetních dat, DPH, příp. knih z IMES do účetnictví ProfES z důvodu postupné aplikace účetnictví IMES – zpracování v IMES je možné zahajovat postupně od pokladny, došlých faktur, převodních příkazů, bankovních výpisů, obecného účtování až po kompletní zpracování celé agendy účetnictví, modulu sklady a fakturace v IMES.

Agendy, moduly, knihy prvotních dokladů

 • Volitelné sestavování modulů do agend, agendou může být i jeden modul.
 • Základním prvkem každého modulu je kniha prvotních dokladů (kniha převodních příkazů, bankovních výpisů, pokladny, faktur, objednávek, obecných účetních dokladů, vnitrofaktur, dokladů nedokončené výroby atd.).
 • Existence knih sjednocuje způsoby pořízení, účtování a oprav pro celou skupinu modulů s podobnými pravidly (např. pokladna a bankovní výpisy v úhradách, faktury a skladové doklady atd.).
 • Kniha prvotních dokladů modulu obecného účtování může u účetních firem volitelně nahradit knihu faktur, pokladní knihu i knihu bankovních výpisů.

Účetní rok, měsíční a roční uzávěrka agend, období, souběh měsíců a roků

 • Účetní rok se nemusí rovnat roku kalendářnímu (lze např. 10.RRRR – 09.RRRR).
 • Doklady lze zapisovat i opravovat jen do otevřených účetních roků a období.
 • Doplněné období (editací, od řady či uloženého dokladu) je vždy kontrolováno na otevřená období agendy.
 • Sestavení agendy je podnikově volitelné (i jeden modul).
 • Přechod na nové období (měsíc nebo rok) agendy nelze provést, pokud dané období není otevřené pro celý systém.
 • Období systému otevírá hlavní modul systému (vzorově hlavní kniha, pro konkrétní zpracování není podmínkou).
 • Součástí měsíční i roční uzávěrky je kontrola zúčtování všech dokladů zapsaných do minulého období.
 • Roční uzávěrka se provádí až po konečném zpracování otevřeného účetního roku. V průběhu souběhu roků se provádí jen průběžná aktualizace počátečních stavů (vždy po aktualizaci dat minulého roku).

Doklady

 • Automatické a ruční číslování v rámci zvolené řady.
 • Aktuální číslo se přiděluje od řady a účetního roku (důležité pro souběh starého a nového účetního roku).
 • Faktury, objednávky, příjemky, výdejky, převodky, doklad o zařazení majetku, převodní příkazy, účetní doklady a účetní předkontace lze tisknout v průběhu pořízení nebo následně po pořízení, a to i přes kontextové menu.
 • U všech výše uvedených dokladů lze vybrat z celé řady modifikací.
 • Lze definovat vlastní uživatelské tisky (stejně jako u sestav).

Opravy prvotních dokladů, uzavřené a neuzavřené doklady

 • Opravy v průběhu pořízení dokladu i těsně před jeho uložením (následně po tisku prvotního dokladu) jsou zcela neomezené.
 • Následné opravy po uložení prvotních dokladů jsou uživatelsky velice jednoduché. Jedná se o opravy formou editace (hlavička, řádek, nový řádek, výmaz řádku ….), výmazu dokladu, dobropisu a storna. Možnosti využití jednotlivých způsobů oprav se řídí přístupovými právy a stavem dokladu. Stav dokladu po jeho vystavení případně dalších operacích lze nastavit na podnikové úrovni. V uzavřeném dokladu lze editovat jen vybrané texty a vystavovat na jeho základě dobropis případně jiný návazný doklad.
 • Opravy základního dokladu se promítají i do odvozeného dokladu (např. oprava faktury do dokladu skladového).
 • V případě potřeby lze opravovat i zaúčtované doklady, oprava se automaticky promítá jako opravná účetní operace i do účtování.

Předkontace a účtování prvotních dokladů

 • Lze volit účtování současně s vystavením dokladu, nebo následně po vystavení (jednotlivě i dávkově) – nastavuje se podnikově podle skupin dokladů či řad.
 • Účetní předpisy lze doplňovat volitelně dle podnikového nastavení následujícími způsoby:
  – přímou editací účtů nebo jejich doplněním od předkontace (doplněná ze šablony nebo pořízená).
  – doplněním účtů od předkontace.
  – předkontace může být pořízená obsluhou nebo doplněná programem.
  – doplňuje se buď ze šablony nebo automaticky odvozením od účetních skupin (US), zadaných hodnot vybraných údajů (např. u zásob odvozením od US druhu změny, US položky, případně dalších US, u mezd odvozením od US druhu mzdy a US osoby atd.).
 • Účtování i opravy účtování se u všech prvotních i interních dokladů řídí stejnými principy a mají stejné možnosti nastavení.
 • Prvotní doklad se automaticky zapíše do účetního deníku ihned při pořízení i pokud je nezaúčtovaný (formou předkontace i částečné). Z nezaúčtovaných dokladů lze vytisknout Účetní předkontaci, ze zaúčtovaných Účetní doklad. Nezaúčtované zápisy se nepřebírají do účetních sestav (jen do sestav vč. neúčetních dat, využívá se především pro saldokonto).
 • Uložení rozpisu prvotního dokladu podle účtů a třídících hledisek již při jeho zápisu podstatně urychlí samotné účtování.

Tiskové sestavy

 • Sestavy jsou v systému uloženy centrálně, systémovými číselníky. Autoři nastavují zobrazení v jednotlivých modulech (např. účetní doklady v hlavní knize i v jednotlivých účetních modulech).
 • Vlastní uživatelské sestavy (zkopírováním systémové sestavy a její úpravou).
 • Základní operativní přehledy.
 • Prvotní doklady (faktury, objednávky, pokladní doklady, převodní příkazy apod.).
 • Účetní předkontace a účetní doklady.
 • Přehledy dat v různém třídění a zobrazení.
 • Rozborové sestavy (vzorové i definované uživatelem).
 • Výkazy.

Evidence záloh, vystavení zálohových a proforma faktur

 • Základem evidence záloh je důsledná identifikace jednotlivých druhů zápisů v saldokontě (očekávaná úhrada zálohy, úhrada zálohy – účetní i neúčetní, odečet záloh – účetní i neúčetní, vyúčtování zálohy – účetní i neúčetní):
  – zápis očekávané úhrady se provede – vystavením nebo zápisem zálohové faktury do KF.
  – zápis úhrady zálohy se provede v PO, BV, kompenzací nebo v OU úhradou fa.
  – zápis odečtu a vyúčtování zálohy se provede při odečtu zálohy ve vyúčtovacím dokladu.
 • Evidence záloh je jednotná ve všech modulech (pokladna, banka, faktury, obecné účtování…).
 • Zapsaná zálohová faktura se do saldokonta zapisuje formou neúčetního zápisu (očekávaná úhrada za účelem nabízení neuhrazených částek do převodních příkazů, pokladny, bankovních výpisů, popřípadě obecných účetních dokladů).
 • Lze zapsat zálohu k úhradě a daňový doklad k přijaté platbě jedním dokladem.
 • Podle nastavení šablony se uhrazené zálohy nabízejí k odečtu automaticky nebo vstupem do záložky Zálohy. Automaticky lze odečíst i zálohu neuhrazenou, je možné využít i ruční zápis odečtu zálohy v řádku – je rovnocenný odečtu z nabídnutých úhrad záloh. Je možné odečítat i více záloh u jednoho vyúčtovacího dokladu a navíc i postupně.
 • Automatické zápisy úhrad záloh (z pokladny, banky a OU) do saldokonta za účelem nabízení k následnému odečtu.

Odložené platby, jejich likvidace

 • Úhrady (v pokladně, bance a obecném účtování), které nemají předpis v saldokontu, se zapisují formou odložených plateb.
 • Součástí výše uvedených modulů je i úloha pro likvidaci odložených plateb (neúčetních i účetních).

Využití saldokonta jako zdroj dat pro práci řady úloh

 • Saldokonto slouží jako zdroj dat pro celou řadu úloh:
  – pokladna, banka, převodní příkazy a obecné účtování čerpá data neuhrazených faktur a stálých plateb pro úhrady.
  – dále se čerpají data například pro úlohy:
  – vypořádání haléřových rozdílů.
  – kompenzace k návrhu a zúčtování kompenzací pohledávek a závazků.

Přehledy

 • Přístup k datům jednotlivých knih (prohlížení, opravy apod.) je řešen v každém modulu jednotně přes formuláře přehledů.
 • Zobrazované přehledy jsou plně uživatelsky nastavitelné – viditelné úrovně, zobrazené údaje, filtrování atd.
 • Formulář přehledu přímo poskytuje podporu pro rychlé vyhledávání dat, základní analýzy či pro exporty dat do sestav a dalších externích formátů.

Cizí jazyk

 • Lokalizace systému je řešena jak na úrovni klientského rozhraní (způsob komunikace s uživatelem), tak na databázové úrovni (způsob a formát ukládání dat).
 • Výstupy ze systému (sestavy a výkazy) jsou definovány individuálně pro každý jazyk.
 • Výstup a formát rozborů lze interaktivně volit pro různé jazyky.
 • Každý uživatel standardně používá svůj výchozí jazyk, ten však lze během práce měnit.

Cizí měna

 • Valutová pokladna.
 • Přijaté a vystavené faktury v cizích měnách (i s možností ceníkové ceny v třetí měně).
 • V částce k úhradě lze přiřadit jiná cizí měna (např. USD) než je ceníková cena v řádku (např. EUR).
 • Saldokonto valutové v cizí měně.
 • Zápis a vystavení JCD (daňový doklad) s přiřazením k fakturám.
 • Kursové rozdíly.

Vazby

 • V systému jsou v zásadě dva druhy vazeb, a to vazby mezi moduly a vazby mezi doklady.
 • Přehled vazeb mezi moduly.
 • Ze všech dokladů je možné zobrazovat detail partnera.
 • Z detailu partnera je možné zobrazit veškeré doklady, které k danému partnerovi náleží.
 • Ze všech účetních modulů je možné provést vyúčtování (s různým stupněm automatiky – dle nastavení) do hlavní knihy.
 • Ze všech modulů je přístupné saldokonto partnera – formou pohledávek a závazků.
 • Ze saldokonta je možné zobrazit:
  – prvotní doklad, z kterého vznikl účetní předpis.
  – příslušný převodní příkaz z knihy převodních příkazů.
  – doklad o úhradě (z knihy bankovních výpisů, pokladny nebo kompenzace).
  – účetní doklady, kterým byl zaúčtován předpis a úhrady.
  – upomínku vystavenou na příslušnou neuhrazenou fakturu (z knihy upomínek).
  – penalizační fakturu vystavenou k příslušné faktuře.
  – zálohovou fakturu, která byla na příslušné faktuře odečtená.
 • Vazby mezi doklady jsou kaskádovité (viz . dále uvedený přehled).
 • Z dokladu postaveného na nejnižším stupni lze zobrazit postupně až doklad postavený nejvýše, např. z objednávky lze zobrazit skladový doklad, z něho fakturu a z ní doklad o úhradě.
 • Ke všem dokladům je přiřazen přímo doklad účetní.
 • Z prvotních dokladů nebo faktur, ke kterým náleží objednávka, je možné tuto objednávku zobrazit a totéž je možné naopak.
 • Z faktury je možné zobrazit prvotní doklad o úhradě (bankovní výpis, pokladní doklad, kompenzaci, ….).
 • Z přehledu účetního dokladu je možné zobrazit prvotní doklad (skladový, mzdový, fakturu, pokladní doklad, ….) a naopak.
 • Seznam vazeb je vždy zpřístupněn z prohlížeče a platí pro aktuální doklad.
 • IS IMES je typická klient-server aplikace s daty ukládanými na Microsoft SQL Serveru 2000. Klientská část je z velké části napsána v prostředí Delphi 5.0. Další rozšiřování systému vzhledem k novým nastupujícím technologiím připravujeme v prostředí Microsoft Visual Studio.NET.
 • Jedná se o otevřený systém jednoduše propojitelný s běžnými kancelářskými aplikacemi typu Microsoft Office.
 • IS IMES je podporován na operačních systémech Win98, Win2000, WinXP, WinNT, Win2003, Vista, Windows 7. Zpracování je rychlé, bezpečné a není omezeno objemem zpracovávaných dat.
 • Databázový server přiděluje připojenému uživateli optimum prostředků nutných pro jeho efektivní práci. Tento proces je řízen automaticky a není ovlivňován z našeho systému.
 • Vlastní efektivní přístup do IS IMES je dán kombinací práv pro uživatele na úrovni serveru a uživatelskými právy k modulům, událostem a řadám.
 • Systém podporuje archivaci denní (s uchováním archivů za více dní), týdenní, měsíční a roční vč. vzájemných kombinací. Proces archivace je automaticky řízen systémovým plánovačem, popř. interaktivně přímo obsluhou systému.
 • Součástí údržby systému jsou úlohy podporující rekonstrukci kumulovaných datových tabulek z tabulek základních (řádky prvotních dokladů).
 • Použitím transakčního zpracování je zaručena plná konzistence dat. Bezpečný a efektivní přístup k systému řídí kombinace uživatelských práv a práv k základním používaným objektům.
 • Přestože informační systémy naší firmy vždy pokrývaly široké spektrum uživatelských potřeb, bylo nutné otevřít systém i pro další typy úloh. IS IMES na tuto tradici navazuje, a proto po splnění určitých podmínek a pochopení klíčových vazeb v jádře systému lze jeho funkčnost rozšiřovat o další oblasti.
 • Systém sestav lze díky vlastnímu vizuálnímu rozhraní jednoduše rozšiřovat o další libovolné přehledy. Díky profilům se každému uživateli zpřístupňují pouze ty sestavy, které požaduje.
 • Uživatelské prostředí pro editaci dat je určeno použitou šablonou, prohlížeče jsou plně uživatelsky nastavitelné.
 • Veškerá data i sestavy lze ze systému exportovat v běžných formátech pro práci v MS Office (html, xls). Na IS IMES se lze napojit z libovolné aplikace pomocí standardních prostředků (OLE DB Provider, ODBC, ADO…), samozřejmě se zohledněním přístupových práv.

Partneři

 • Informace o partnerovi, které ovlivňují algoritmy programu nebo jen poskytují uživateli informace.
 • Vazby na rozborové informace (prodej, nákup, objednávky, zakázky ….) z celého systému.
 • Aktualizace a pořízení nového partnera je možné i z jiných modulů (a to i současně při pořízení prvotních dokladů např. faktury nebo pokladního dokladu).
 • Vyhledávání (dle všech údajů) v řádkovém prohlížeči partnerů s možností vyvolání detailu; z něho i přepnutí do aktualizace.
 • Možnosti přidělení pořadového identifikačního čísla od řady pro určitou skupinu partnerů.
 • Třídění partnerů dle volitelných skupin, které se dále využívají i pro třídění sestav a prohlížečů.
 • Informace o partnerovi jsou např. z těchto oblastí:
  – kontakty partnera (neomezený počet – jméno, funkce, telefon, e-mail atd.).
  – počet bankovních účtů partnera.
  – položky partnera (pro výstupy na dodacích listech, fakturách, objednávkách apod.).
  – stroje partnera (využívají dopravní firmy).
  – účty partnera (pohledávek a závazků, záloh).
  – další informace v třídění s vazbou na nákup a prodej (jeden partner může být dodavatelem i odběratelem).
 • Obsahem tabulky partnerů jsou i osoby s pracovně právním vztahem ke společnosti uživatele programu (zaměstnaci, členové apod.) – využívají se při pořízení buď jako obchodní partneři (faktury) nebo jako osoby (vnitropodnikové třídící hledisko).

Položky a ceník

 • Číselník položek obsahuje položky zásob, majetku, zvířat a služeb.
 • Položka (označovací kód zásob, majetku a zvířat):
  – volitelný rozsah označení položky až do 25 znaků (i abecední znaky).
  – je možné nastavit interní systém přiřazování kódu u nových položek, je možné použít i pořadové číslování.
 • Základní funkcí je uchování následujících údajů:
  – identifikačních údajů položky a parametrů zpracování do skladových dokladů, faktur, dokladů majetku a zvířat.
  – přiřazuje ceny a procento slevy podle cenových skupin (partnerů, položek, skladů), dle typu ceny (velkoobchodní, maloobchodní), dle druhu ceny (výrobní, nákupní, prodejní), dle měny a datumu platnosti od do.
 • Pro přiřazení do zpracování dokladů skladových, faktur, stvrzenek a paragonů skladových i neskladových.
 • Klíčovými údaji je položka a skupina skladu.
 • Obsahem karty položky jsou:
  – parametry přiřazené od typu položky (z číselníků typů položek – např. cenový režim FIFO nebo průměrná cena) a skupiny položek (z číselníku skupin položek – např. možnost výdeje do mínusu, vedení podle výrobních čísel apod.).
  – způsob evidence – sortiment položky, hmotnost u kusové zásoby, základní MJ skladové evidence, povolené jednotky pro příjem a výdej (s přepočtem na základní), a další identifikační údaje položky, např. účetní skupina – přiřazuje hlavní účet, cenová skupina pro zařazení ceny, sortiment, DPH, základní a další měrné jednotky, použitelné měrné jednotky spolu s jejich přepočty a měrné jednotky pro nabízení.
  – dále je volitelně přiřazený jeden ze 2 druhů ceníků – s cenou ke konkrétnímu partnerovi nebo přiřazením CS partnerů.
  – libovolný počet prodejních cen, vedle prodejních cen jsou v ceníku i ceny nákupní a výrobní (typ ceny).
  – prodejní ceny je možné volit velkoobchodní (bez DPH) nebo maloobchodní (vč. DPH ) – druh ceny.
  – ceny jsou uložené podle MJ, měn, platnosti, typů a druhů cen a kategorií.
 • Řádek ceníku bez partnera obsahuje (mimo položky a skupiny skladu) vždy:
  – typ ceny (maloobchodní a velkoobchodní).
  – druh ceny (nákupní, prodejní, výrobní).
  – kategorii ceny.
  – měrnou jednotku.
  – měnu.
  – dobu platnosti od do.
  – cenu.
 • Konkrétní řádek ceníku se přiřazuje k cenovým skupinám (partnera, položky a skladu).
 • Automatické doplnění ceny k položce z ceníku:
  – lze využít např. u faktur, paragonů, objednávek, skladových dokladů.
  – odvozením od CS skladu, CS položky, CS partnera, Typu a druhu ceny, měny a MJ program doplní nejdříve kategorii ceny. Dle datumu změny a kategorie dále doplní konkrétní cenu.
 • Od přijatých objednávek, vystavených faktur a stvrzenek se doplňují prodejní ceny, do vystavených objednávek, přijatých faktur a příjemek se doplňují nákupní ceny a do příjemek z výroby ceny výrobní (nemusí být pravidlem – záleží na nastavení programu).

Šablony a číselníky ostatní (mimo partnerů a položek)

 • Centrální a jednotné nastavení veškerých číselníků ovlivňujících chod IS IMES v modulu číselníky.
 • Pro společné úlohy (např. účtování) jednotný způsob nastavení u všech modulů.
 • Striktně oddělené 3 úrovně – systémové (legislativní číselníky xxxxP), podnikové (mimo xxxxP a uživatelské (šablony).
 • Členění do skupin podle logických vazeb mezi sebou (např. pro účty, partnery, sklady, rozbory,…).
 • Šablonami se vedle způsobu pořízení (zastavování, duplikace, způsobe doplnění a hodnoty pro doplnění) nastavují i zobrazené údaje ve formuláři, jejich šířka a pořadí. Formulář může být jedno i víceřádkový.

Správa projektu

 • Uživateli slouží především pro spouštění exportu a importu dat, pro archivaci dat, pro nastavení uživatelských práv a pro spouštění speciálních funkcí.
 • Slouží též ke správě sestav, tzn. definici nových, úpravě stávajících…
 • Autoři modul využívají pro systémové nastavení dialogů, informací, chybových hlášek.

Modul Hlavní kniha

 • Tisky účetních dat ze všech modulů.
 • Prohlížení účetních dat ze všech modulů.
 • Vazby na prvotní doklady.
 • Tisky účetních sestav (hlavní kniha – podniková i středisková, obratová předvaha – podniková i středisková, výsledovka podle účtů za podnik i vnitropodniková hlediska, výpisy dle dokladů, dle účtů a datumů s volitelným tříděním podle vybraného vnitropodnikového hlediska.

Saldokonto

 • Účetní i neúčetní pohledávky a závazky formou prohlížení i sestav.
 • Předpisy i úhrady se zapisují do saldokonta ihned při jejich vzniku (tj. při pořízení faktur a smluvních plateb do knihy faktur nebo knihy interních dokladů nebo úhrady do pokladní knihy, knihy bankovních výpisů či knihy interních dokladů).
 • Zápisy jsou podkladem pro zpracování převodních příkazů, pro zápis úhrad v bance, pokladně a OU, pro kompenzace, upomínky, zpracování haléřových rozdílů.

Modul obecné účtování

 • Při běžném podnikovém zpracování jde o modul určený pro zpracování interních dokladů.
 • U účetních firem plně nahradí ostatní knihy již jednou vedené přímo v účetní jednotce (knihu faktur, pokladny, knihu bankovních výpisů atd.) – se stejným komfortem práce jako při účtování přímo ze základních knih. Umožňuje rozpis dokladů do evidence DPH, úhrady faktur výběrem ze salda, automatický zápis odložených plateb, zápis úhrady nové zálohy, odečty záloh atd..
 • Součástí modulu je i zaúčtování haléřových rozdílů, přeúčtování běžných účtů DPH, účtování penalizací, účtování kompenzací.
 • Již jednou vystavené doklady lze kopírovat (i do nových období).

Modul DPH

 • Jednou ze základních funkcí je prohlížení knihy DPH.
 • Obsahem knihy DPH jsou zápisy DPH podle dokladů DPH atypů DPH, zápisy vznikají současně se zápisem daňových dokladů (faktur, paragonů, účetních operací v OU ….).
 • Slouží k tisku dokladových rozpisů k přiznání DPH.
 • Umožňuje zpracovat a tisknout přiznání DPH dle platné legislativy.
 • Zpracované výkazy se ukládají do knihy přiznání za účelem jejich následného vytištění ve stavu platném při jejich zpracování.

Výkazy

 • Podnikové výkazy odpovídající legislativním normám např. Rozvaha v plném i zkráceném rozsahu, Výkaz zisků a ztrát v plném i zkráceném rozsahu, Výkaz Cash-Flow …..
 • Zpracované výkazy lze v nesoučtových řádcích editovat.
 • Výkazy lze zpracovávat nazaokrouhlené, zaokrouhlené na koruny i tisíce.
 • Výsledné výkazy se ukládají, lze je proto opakovaně tisknout bez nutnosti opětovného zpracování.
 • Modifikovatelné dle uživatelských specifik buď na úrovni číselníků, nebo na úrovni aplikační logiky přímo na serveru (např. pro výkazy v jiných zemích) či vnitropodnikové rozborové výkazy.

Kniha faktur

 • Zápis faktur i fakturace (i vystavení faktury za odběratele) přímo nebo odvozeným skladovým dokladem (příjemka, dodací list), odvozením ze skladového dokladu (vystavená faktura z dodacího listu i přijatá faktura z příjemky) nebo předem vystavená s následným generováním DL do skladu.
 • Zápis smluvních plateb (stálé platby).
 • Faktury i smluvní platby s rozpisem podle platebního kalendáře.
 • Zápis do saldokonta ihned při uložení faktury nebo smluvní platby.
 • Číslo faktury má volitelný počet míst (max. 10) a může obsahovat i abecední znaky.
 • V rámci zpracování hlavičky lze i přímý zápis partnera do adresáře (nebo oprava údajů existujícího).
 • Fakturace:
  – vystavení faktury bez položky (jen s využitím šablon), s návazností na číselník položek a ceník – bez zápisu do skladové evidence (možnost využití položek zásob, zvířat i majetku) nebo se současným vystavením skladového dokladu (příjemky, dodacího listu).
  – dodací listy, faktury, stvrzenky se vystavují ihned po pořízení dat současně s vystavením dodacího listu, dávkově z předem vystavených dodacích listů (najednou pro všechny zákazníky, výběr lze omezit dle datumu, hodnoty faktur, zakázkou od-do) nebo nabídkou dat z přijatých objednávek.
  – práce i ve 2 cizích měnách (ceníková měna rozdílná od měny k úhradě) s přepočtem do účetní měny (i jako daňový doklad vč. DPH).
  – maloobchodní i velkoobchodní cena nebo jen evidenční řádka s informativní cenou bez zahrnutí do částky k úhradě a do účetnictví.
  – prodejní množství v jiné MJ než je základní MJ pro evidenci skladu.
  – možnost vystavení faktury za dodavatele (využívají např. mlékárny a jatka).
  – možnost vystavení zálohy vč. DPH na základě ceníkových položek – proforma faktura.
  – texty s neomezenou délkou – v řádku, v hlavičce faktury, před 1. řádkou a za poslední řádkou faktury.
  – texty s pevnou délkou s libovolnou náplní i předtiskem.
  – volitelné řazení položek na faktuře.
  – tisk až 3 adres (obchodní, poštovní, dodávky).
  – různé druhy tisku faktur (i se složenkou a převodním příkazem).
  – cizojazyčné faktury.
  – volitelné modifikace řádků.
 • Vystavení fa v hotovosti se současným zúčtováním úhrady, do pokladny jen sumárná zápis.
 • Tisky přehledů faktur podle vybraných hledisek (neuhrazené – s vystaveným nebo nevystaveným převodním příkazem, nezúčtované, stornované, vypořádané, neodečtené zálohy atd.).
 • Prohlížení formou řádkového přehledu i detailu.
 • V detailu lze volit vybrané údaje ze saldokonta (úhrady plateb, vystavení převodního příkazu včetně detailu prvotního dokladu platby nebo převodního příkazu).

Vnitrofakturace

 • Stejně jako u externích faktur je možné volit: zápis nebo vystavení, účtováním ihned při pořízení nebo následně po pořízení.
 • Pořízení řádků má stejná pravidla jako pořízení řádků externí faktury (tj. přes šablony nebo položky).

Pokladna a obchodní kasa

 • Účetní i neúčetní pokladna i prodejní kasa.
 • Libovolný počet pokladen.
 • Pokladna korunová i valutová, více pokladen.
 • Třístupňové uspořádání dat (hlavička dokladu, paragony, řádky paragonu).
 • Libovolný počet paragonů na jednom dokladu.
 • Volitelně lze zapisovat prvotně jen hlavičky dokladů s celkovou částkou za účelem tisku zjednodušeného pokladního dokladu (k podpisu příjemců a plátců) – rozpis paragonů včetně zápisu do DPH se provede dodatečně.
 • Volitelně lze kombinovat příjmové i výdajové paragony (vyúčtování ze středisek).
 • Tisk pokladního dokladu i jednotlivých paragonů.
 • Zápisy úhrad nových záloh do saldokonta za účelem nabízení k následnému odečtu.
 • Úhrady fa bez jejich zápisu v evidenci se zapisují formou odložených plateb, součástí modulu je i úloha pro likvidaci odložených plateb.
 • Vystavení paragonu tržeb na stejných principech jako je faktura (doplnění ceny z ceníku, zápis do skladové evidence apod.). Z vystaveného paragonu lze volitelně tisknout paragon, stvrzenku nebo fakturu.
 • Zaevidování příjmu a výdeje do skladové evidence současně se zápisem do pokladny (příjmový paragon výdej ze skladu – DL, výdajový paragon – příjemka do skladu).
 • Možnost rozpisu jedné platby, která uhrazuje více fa podle jednotlivých fa v jednom paragonu.
 • Automatické uložení neidentifikovaných plateb do odložených plateb.
 • Součástí úloh je párování odložených plateb.
 • Záznam úhrady do salda se přenese ihned při zápisu (tj. i nezaúčtovaných plateb).
 • Možnost tisku daňového dokladu.
 • Tisk pokladní knihy, pokladního dokladu a různých sestav přehledů.
 • Obchodní kasa – pro maloobchody a supermarkety:
  – zároveň s vystavením paragonu se vydá zboží ze skladu a zaznamená příjem peněz do pokladního knihy.
  – po ukončení se zobrazí celková částka k úhradě na display, pokladní zaznamená příjem částky a program zobrazí částku k vrácení.
  – volitelný formát tisku daňového dokladu (paragon, stvrzenka i fa).
  – zaúčtování je možné podle paragonů i za celý doklad (bez ohledu paragonů).

Převodní příkazy

 • Elektronická i tisková forma.
 • Několik zdrojů dat pro výběr položek do převodního příkazu – saldokonto (filtr pro hromadný nebo jednotlivý výběr ze salda), mzdy, připravené převodní příkazy, zásobník a v neposlední řadě možnost editace řádku (se zastavováním na údajích dle šablony).
 • Převodní příkazy se ukládají do knihy převodních příkazů s informacemi o stupni zpracování – neuzavřený PP, uzavřený PP, neodeslaný PP, odeslaný PP.
 • Možnost prohlížení, editace, opravy, příp. výmazu vybraného převodního příkazu (v rámci povolených kontrol).
 • Kontrolní opisy převodních příkazů, sestavy výpisů v různém třídění.
 • Definice bankovních formátů v tabulce – výhodou je operativní možnost doplnění bankovního formátů příp. provedení změny.

Bankovní výpisy

 • Jednodenní i vícedenní výpisy.
 • Příjem elektronicky s automatickým párováním nebo klasickým zpracováním.
 • Při klasickém zpracování se pořizuje jen variabilní symbol a program doplňuje hodnoty ze salda.
 • Úhrady nových záloh se zápisem neúčetního předpisu do saldokonta za účelem nabízení k následnému odečtu zálohy.
 • Možnost rozpisu jedné platby podle jednotlivých faktur.
 • Automatické uložení neidentifikovaných plateb do odložených plateb.
 • Součástí úloh je párování odložených plateb.
 • Záznam úhrady do saldokonta ihned při zápisu bankovního výpisu (i bez zaúčtování).
 • Možnost účtování následně po uložení zápisu (možnost ponechat rozpracovaný bankovní výpis bez zaúčtování).
 • Tisk opisu bankovního výpisu, sestavy přehledů.
 • Pořízení plateb se současným zápisem do daňové evidence (nejedná se o úhrady faktur).

Režie

 • Modul režie slouží k rozpouštění částek evidovaných na režijních střediscích a výkonech podle předem definovaného klíče.
 • Režie, podrežie a jejich nápočty slouží k modelování konkrétní režie a následně k získání částky pro rozpouštění.
 • Pomocí rozvrhových základen a jejich nápočtů se definuje klíč pro konečné rozpuštění.
 • Každou režii lze rozpouštět jinak, závisí na intervalu rozpouštění a jejím způsobu, tzn. režie se může rozpouštět pro každý měsíc zvlášť nebo jednou hodnotou za delší časový interval, procentem, váhou nebo skutečně zjištěným podílem jednotlivých rozvrhovaných základen.
 • Za určitých podmínek jsou povoleny též následné režie.

Nedokončená výroba

 • Zpracovává nápočty nedokončené výroby do zadaného období ve výši dosavadních nezapočtených nákladů, popř. přepočtených dle stanoveného koeficientu.
 • V případě ukončení nedokončené výroby dochází k odpisu dosud zapsaných dokladů nedokončené výroby, vč. minulých období.
 • Modeluje se pomocí typu a podtypu nedokončené výroby a jejich nápočtů dle nápočtových skupin.
 • Období ukončení NV se vztahuje k zakázkám nebo středisku a výkonu.

Kompenzace

 • Modul umožňuje zpracování jen návrhu kompenzace (kompenzační dopis) s následným zaúčtováním po schválení (i hromadně) nebo okamžité zaúčtování vytvořené kompenzace.
 • Schválený návrh je možné před zaúčtováním dodatečně upravit.
 • Lze i zápis došlé kompenzace.

Úrok z prodlení (penalizační fa)

 • Více možností nabízení hodnoty úroku z prodlení (od partnera, od konkrétní fa, z číselníku dle datumů ..). Lze penalizovat i částečné úhrady, zohledňuje se i dříve zpracovaný úrok.
 • Účtovat lze jednotlivě nebo hromadně.

Upomínky

 • Upomínky neuhrazených faktur a smluvních plateb lze vystavovat jednotlivě nebo hromadně.
 • V řádkách u jednotlivých faktur se doplňuje pořadové číslo zpracované upomínky.
 • Zpracování jednotlivé nebo hromadné.
 • Jednoduché, univerzální a přehledné vnitropodnikové rozbory, použitelné ve všech hlavních subsystémech (účetnictví, zásoby, mzdy).
 • Export do Excelu nebo internetového prohlížeče.
 • Široké možnosti filtrování a manipulace dat (skupinování, třídění, filtry, variabilní zobrazení…).
 • Rozsáhlé kombinace vnitropodnikových hledisek (střediska, zakázky, výkony, období, partneři, účty…).
 • Možnost definice vlastních sestav.
 • Snadno rozšiřitelné, protože jsou postaveny na vlastním univerzálním modelu datového skladu.
 • Vícejazyčné, jednoduše se lze přepínat mezi různými jazykovými verzemi rozborů a stejně jednoduše lze i vybraný rozbor překládat.

Zásoby

 • Evidence ve více měrných jednotkách, volitelný cenový režim, příjem na sklad v konečné ceně nebo ceně předběžné s dotatečným doplněním správné nákupní ceny (při likvidaci faktur), maximální podpora aktuálního stavu skladu bez nutnosti volit (v nastavení) výdeje pod nulový stav, lze nastavit povinné vyplňování nestandardních údajů např. výrobní číslo, šarže, datum příjmu, zakázky, výrobce atd.
 • Základními stavebními prvky skladového hospodářství jsou sklad, položka a druh změny. Chování základních prvků je určeno základními a doplňkovými parametry, které umožňují velmi variabilní výsledné chování.
 • Sklad:
  – neomezený počet skladů.
  – evidence i podle umístění ve skladu.
 • Položka – viz. Položky a ceník.
 • Skladová evidence dle nastavení podle typu položek v průměrných, stálých nebo FIFO cenách i výdej výběrem (LIFO). Výdej ze skladu v režimu FIFO – od nejstaršího příjmu, výdej dle výběru (např. výrobní číslo) i výdej aktuální průměrnou cenou.
 • Ošetřeno využívání režimu průměrné ceny s povoleným výdejem pod nulový stav.
 • Skladová cena při příjmu do skladu je řešena automaticky z ceníku (výroba), doplněním z objednávek nebo ručním doplněním.
 • Při skladovém převodu volitelně jako skladová nebo prodejní cena.
 • Neomezený počet povolených jednotek pro příjem a výdej (s automatickým přepočtem nebo bez přepočtu). Prodejní a nákupní jednotková cena nemusí odpovídat měrné jednotce skladové (skladová kg, nákup v t, prodej v q atd.). Základní MJ (pro evidenci ve stavech zásob a na kartě) mohou být maximálně 2 (ks, kg – např. kůže, zvířata atd.).
 • Současně s pořízením faktury lze zpracovat též příjemku či dodací list a naopak.
 • Lze vyfakturovat i zásoby, které nejsou dosud na skladě, nevydané množství si program zaznamená a do výdeje se vyvolá následně.
 • Automatické generování pohybů, např. příjem převodem, výdej z příjmu nákupem, výdej surovin při příjmu z výroby.
 • Úzká komunikace s modulem objednávky a příprava výroby na úrovni příjmu i výdeje ze skladu (přijaté i vystavené objednávky, výrobní dávky).
 • Nákup v hotovosti a na fakturu, v zálohové ceně nebo bez ceny s následnou likvidací faktury:
  – možnost zavedení do evidence ihned po fyzickém příjmu v ceně dohadné nebo bez ceny s dodatečným doplněním ceny skutečné současně s likvidací faktury. Pokud je zásoba při likvidaci vydaná, rozdíl mezi dohadnou a skutečnou cenou pořízení se automaticky (dle nastavení) vydává.
  – nákup i s nabídkou dat z vystavených objednávek (postupné vykrývání).
  – nákup i podle zjednodušených daňových dokladů.
  – automatické oddělení hodnoty DPH.
  – doúčtování dodatečných nákladů rozvrhem dle položek – současně s vystavením příjemky i následně po jejím vystavení.
 • Přehled odvozených dokladů a generovaných dat:
  – současně s prodejem lze vystavit dodací list, fakturu, stvrzenku nebo paragon.
  – z výdeje převodem na jiný sklad – automaticky řádku příjmu, totéž u převodu na jinou položku, převod lze i v ceně prodejní s vyúčtováním rozdílu.
  – současně s výdejem lze provést i zařazení DHM a ochranných pomůcek do operativní evidence.
  – výdej surovin dle zadaných normativů (receptur, kusovníku).
 • Plnohodnotná práce ve dvou obdobích současně (souběh období).
 • Aktuální stavy na skladě jsou k dispozici ihned po uložení jednotlivých řádků.
 • Disponibilní stav množství dle skladu a položky.
 • Skladová karta a zůstatkové stavy:
  – Sledování stavů a pohybů podle skladů, položek, umístění, výrobních čísel, šarží, zakázek, partnerů, záruční doby,…
  – Pohyby na skladě lze omezit časově, systém zobrazuje i stavy k libovolnému dni v minulosti.
 • Obalové hospodářství
  – lze generovat výdeje obalů i pro více druhů.
  – automatické sledování obalového konta dle zákazníka s tiskem na faktuře a možným rozpisem podle jednotlivých pohybů.

Fakturace

 • – viz. výše Kniha faktur.

Slevy a náklady pořízení

 • Náklady na pořízení a slevy.
 • Výpočet slev popř. nákladů na pořízení u prodejů a jejich přímé promítnutí do konkrétních fakturačních položek, popř. do samostatných řádků evidenčního dokladu.
 • Rozvrh slev a nákladů na pořízení u příjmů z nákupu.
 • Vícestupňový systém slev, např. sleva z ceny + rabat pro prodejce.
 • Výpočet obchodní marže.
 • Zpracování a tisky přijatých a vystavených objednávek v různých formách.
 • Data se do vystavené objednávky editují přímo bez nabídky, častěji s hromadnou nabídkou z dat položek, z dat přijatých objednávek externích nebo vnitropodnikových, z dat plánu výroby atd. Lze využít i hromadné zpracování.
 • Vystavenou objednávku lze tisknout i ze zapsané objednávky přijaté s doplněním partnera dodavatele.
 • Data se do přijaté objednávky editují přímo bez nabídky, přenosem z dat nabídek apod.
 • Lze provést i záznam předběžných objednávek (poptávek) s využitím pro zpracování nabídky nebo následného přesunu do přijaté objednávky.
 • Na základě přijaté objednávky lze vystavit i předběžný dodací list (hromadně i jednotlivě), je dokladem o předání.
 • Data se zapisují podle stejných principů jako u řádek faktur.
 • Zápisy se využívají pro následné zpracování (do skladových dokladů – příjemky, dodací listy, nebo přímo vystavených či přijatých faktur) za účelem úspory práce i vykrytí objednávek.
 • Lze zaznamenávat objednávky na určité datum (i pro více rozvozů za den).

Plán výroby

 • Data se využívají pro nabízení do vystavených objednávek a jsou podkladem pro bilanční sestavy.
 • Výrobní dávky – zpracování limitního listu.
 • Data normativní spotřeby materiálu se využívají pro tisk požadavků na fyzickou přípravu materiálu pro výrobu (pro skladníka) i pro zpracování bilancí skutečné a normované spotřeby.

Reklamace

 • Úloha reklamace má návaznost na fakturaci a sklady. Řeší reklamované fakturované služby nebo vratky výrobků z důvodů reklamace. Obsahují tyto možnosti: oprava faktury, náhrada původní reklamované služby novou (oprava), náhrada původního výrobky novým výrobkem.
 • Neúčetní operativa drobného majetku a majetek účetní se zpracovávají společně v jednom modulu, výhodou jsou společné výstupy a shodné druhové třídění (liší se jen v hodnotě OS – operativa se vede v OS M, N …. ). Volitelně lze vést operativu drobného majetku odděleně v jiném modulu. Výhodou je jen oddělené období zpracování.
 • Třídění majetku v demoverzi plně kopíruje stávající legislativu a navíc dodržuje návaznosti na třídění v původním systému.
 • Veškeré legislativní změny lze nastavit jen změnou číselníků a parametrů zpracování.
 • Nepodstatnou výhodou je i shodné nastavení, shodné pořízení podkladů i shodné způsoby výpočtů u daňových i účetních odpisů (daňové odpisy jsou nastavené na úrovni systémových číselníků, účetní pak na úrovni podnikových číselníků).
 • Možnost zařazení i přímo z přijaté faktury nebo výdejky ze skladu (v obou případech je možné přímé vygenerování dokladu o zařazení do majetku).
 • Možnost využití souběhu roků tj. možnost zpracování odpisů i vyúčtování odpisů v měsících nového roku a zároveň možnost zasahovat (vyřazení, zařazení, doúčtování či TZ) do roku aktuálního s automatickým dopočtem odpisů pro účetní rok nový.
 • Podklady pro silniční daň a daň z nemovitostí.
 • Zpracování evidence zvířat je kombinací funkcí i uživatelských postupů zpracování ve skladové evidenci vedené ve dvou MJ (ks a kg) a majetku doplněné o některé speciální funkce – především automatické výpočty krmných dnů oceněných (vzrůstový přírůstek) i neoceněných a evidence hmotnostních přírůstků.
 • Kategorie odpovídají kategoriím dosud běžně využívaných v jiných programech.
 • Mladá zvířata lze vést podle inventárních čísel nebo bez inventárních čísel (v demoverzi jsou nastavené obě možnosti – stáje s povinným inventárním číslem a bez inventárního čísla).
 • Součástí je i výstup pro centrální evidenci.

Mzdové a matriční údaje osob

 • Obecné údaje, mzdové sazby, zákonné i dobrovolné srážky, vnitropodnikové zařazení, zákonné pojištění, daň z příjmu, nárok a čerpání dovolené, profese, klasifikace zaměstnání, mzdový tarif, druh pracovního poměru, aprobace, vzdělání, odbornosti, evidence vyživovaných osob.
 • Možnost aktualizace údajů i pro nová období.
 • Výpočet nezabavitelné částky podle nařízení vlády č.63/98, sazby, údaje pro cizozemce.
 • Souběžné pracovní poměry.

Hrubé mzdy, úkolové normy, dovolená, přesčasy, náhrady

 • Vedle běžného pořízení i automatické generování a výpočty.
 • Stálé platy, dopočty základní mzdy do fondu pracovní doby, výpočty prémií, 13. platu, podílů, paušálů, přesčasů, odpracovaných a volných dnů a hodin – volitelný počet plánovacích kalendářů.
 • Úkolové, pořízení podle kolektivů.
 • Pořízení přes katalog prací (včetně podkladů pro vnitropodnikové zúčtování sazbou za práci nezávislou na mzdové sazbě).
 • Zobrazení aktuální hrubé mzdy za období ve formuláři pořízení mzdových složek.
 • Stejné principy pořízení dat jako v ostatních modulech.
 • Plnění výkonových norem dle jednotlivých prací, normy jsou uloženy v katalogu prací.
 • Příkaz k práci, píchačka, evidence docházky.
 • Nároky a čerpání staré, nové, dodatkové a další dovolené.
 • Sledování hladiny hodin a vyplacené mzdy.

Čisté mzdy , napojení na modul převodní příkazy

 • Kopírování legislativy u zákonných srážek.
 • Zálohy stálé i mimořádné; různé formy výplaty (složenka i typu ”H”, bankovní účet).
 • Čisté mzdy jsou v každém okamžiku zpracování aktuální, a to ihned po otevření nového období. Jsou k dispozici formou prohlížení, sestav i v pořízení dat.
 • Daň z příjmu – základy, odvody, úroky z úvěrů SS, roční zúčtování, potvrzení při odchodu.
 • Zdravotní pojištění – základy a odvody za jednotlivce, podnik a pojišťovny, hlášení změn, oznámení plátce o platbách pojistného.
 • Sociální pojištění – základy a odvody za jednotlivce a podnik, tiskopisy vyměřovacích základů a odvodů pro malé a velké organizace, ELDP, přihlášky a odhlášky zaměstnanců.
 • Napojení na modul převodní příkazy – interaktivní i dávkové.
 • Evidence dávek nemocenského pojištění – typ dávky, zahájení a ukončení, celková výše, přehledy podle osob a dokladů.
 • Potvrzení příjmů pro výplatu sociálních dávek.
 • Výpočet průměrů odpovídá platné legislativě.
 • Zvolené mzdové složky (např. 13. plat) lze rozpočítat do průměrů na více období.

Předepsané formuláře a výstupní soubory

 • Obsahem jsou veškeré předepsané vyplněné i nevyplněné formuláře a datové soubory.

Fakturace externí a vnitropodniková

 • Mzdový doklad může být zdrojem dat k vystavení externí faktury (následné zpracování faktury) a naopak z fakturace prací lze automaticky vygenerovat mzdový doklad.
 • Mzdový doklad může být i podkladem k vnitropodnikovému zúčtování prací a služeb.
 • V obou výše uvedených případech záleží na použití skupiny dokladů, nastavení šablon a katalogu prací.

Skutečná spotřeba PHM v porovnání s normativy

 • Současně s pořízením hrubých mezd se pořizuje skutečná spotřeba nafty podle strojů a prací.
 • V sestavách se porovnává skutečná spotřeba s normativem za zvolené datum od do, období od do.

Pracovní smlouvy a dohody

 • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, vedlejší pracovní činnosti, ukončení pracovního poměru a členského poměru, členská přihláška.
 • Platové výměry, změny pracovních smluv při změně pracovních podmínek.

Sestavy, rozbory, statistika, dokumenty, data pro úřady

 • Výplatnice lze volit s předtiskem nebo bez předtisku (i s volitelnou náplní položek).
 • Podpisová listina a výčetka platidel i pro mimořádné odměny.
 • Rozborové sestavy hrubých mezd v různém třídění (čísla pracovníků, abeceda, mzdový tarif, profese, klasifikace zaměstnání apod.) za podnik i vnitropodnikové útvary (závody, střediska, činnosti, zakázky, objekty a stroje) za rok, měsíc či zvolené období od do (lze i z minulých roků), porovnání mzdových složek za různá období. Vzorové nápočty mzdových složek lze upravit na vlastní.
 • Osobní karta s aktuálními údaji a přehledy změn, rozborové sestavy osobní evidence.
 • Předepsané dokumenty a data pro úřady.
 • Předepsaná i podniková statistika.

Jedná se o systém KLIENT-SERVER, tzn. většina obchodní logiky je zpracovávána na úrovni databázového serveru, z čehož vyplývá požadavek na jeho vybavení. Naopak klient data zobrazuje, umožňuje jejich editaci a realizuje výstupy, tzn. je kladen požadavek spíše na přítomnost nástrojů a zařízení, kde požadujeme data publikovat (MS-Office, Internet, tiskárny…). Často opomíjeným, ale rozhodně důležitým faktorem je propustnost sítě. Následující tabulka popisuje doporučené vybavení jednotlivých stanic pro Vámi požadovaný rozsah zpracování(*):

SERVER (minimální požadavky)

 • HW:
  A: INTEL Core 2 Duo E6300, 2*36 GB HDD, 1 GB RAM, síťová karta 1Gbit/100Mbit, CD-ROM, zálohovací zařízení, záložní zdroj; server by měl být rozšiřitelný o další paměť, disk i procesor a měl by být vyhrazený – pro servery do 5 přístupůB: INTEL Core 2 Duo E6700, 4*36 GB HDD WD Raptor 10.000 ot. v RAIDovém poli + 1*160 GB HDD pro zálohování, 2 GB RAM, síťová karta 1Gbit/100Mbit, CD-ROM, zálohovací zařízení, záložní zdroj; server by měl být rozšiřitelný o další paměť, disk i procesor a měl by být vyhrazený – pro servery nad 5 přístupů
 • SW:
  Small Business Server 2000 pro 5 uživatelů(#) neboWin2000 Professional + MSSQL Server 2000(#) pro 5 uživatelů, popř. MSDE. + klientské aplikace v případě, že server nebude vyhrazen a bude sloužit i k běžné práci.

KLIENT (minimální požadavky)

 • HW:
  A: Celeron 1,4 GHz, 512 MB RAM, 5 GB HDD, síťová karta 100 MBit, 17’ monitor, rozlišení 1024*768 bodů pro běžné stanice.B: Intel Pentium 2,4 GHhz, 1GB MB RAM, 5 GB HDD, síťová karta 100 MBit, 17’ monitor, rozlišení 1024*768 bodů pro stanice s intenzivním pořízením.
 • SW:
  Win2000 a vyšší, InternetExplorer 6.0+ (#) Microsoft Office($).

Pro potřeby reinstalací vyžadujeme na SQL serveru právo na obnovu, zálohování a správu 2 přesně specifikovaných databází. Pokud není tato podmínka splnitelná, je zapotřebí systém provozovat na vyhrazeném serveru, začleněném do podnikové sítě a komunikujícím s klienty prostřednictvím protokolu TCP/IP. Na klientech by měli být instalovány MDAC komponenty 2.7, v opačném případě je na klienty instalujeme pod administrátorským účtem.

(*) Vzhledem k tomu, že tento přehled není založen na konkrétní znalosti Vaší sítě, může se konečná konfigurace měnit v závislosti na již používaných zařízeních, např. v oblasti klientských stanic, sítě, využití tiskáren pro potřeby sdílení,…
(#) Doporučený operační systém nebo SW nutný ke správné funkčnosti IS IMES.
($) Doporučený SW zvyšující užitnou hodnotu celého systému.

UOK

Účetnictví organizačních kanceláří UOK je komplexní systém pro vedení účetnictví, integrující všechny ekonomické agendy do jednoho celku. Systém je vhodný pro malé, střední i velké podniky libovolné organizační struktury. Umožňuje síťový provoz na sítích, které podporují sdílení souborů a uzamykání vět. UOK nedostanete jako balík, ale autorizovaný dealer vám bude k dispozici nejen v otázkách vlastního UOK, ale i v otázkách účetního poradenství. Při vývoji i provozu systému autoři i autorizování dealeři spolupracují s auditory a daňovými poradci.

Projekt je určen pro zpracování účetnictví. Je vhodný i pro firmy, které se budou rozvíjet a rozšiřovat – není omezen počtem vět. Zahrnuje v sobě veškeré agendy potřebné pro administrativu podniku:

 • Účetnictví

 • Mzdy

 • Zakázky

 • Investiční majetek

 • Fakturace

 • Odbyt

 • Zásoby

 • Daně

 • Pozemky

 • Drobný hmotný majetek

 • Kalkulace

 • Zvířata

 • Korespondence

 • Restituce

 • Vnitropodnikové agendy

Uvedené agendy se prolínají, výsledkem je integrovaný informační systém, jehož konfiguraci je možné přizpůsobit specifickým požadavkům uživatele. V každé agendě je připraven vstup pro eventuální další úlohy, které lze vytvořit uživatelsky, nebo objednat na zakázku. Zpracování probíhá v reálném čase, a proto se každá proúčtovaná operace v agendách ihned promítá do všech základních účetních výstupů:

 • Hlavní knihy
 • Obratové předvahy
 • Saldokonta
 • Výsledovky
 • Deníku DPH

Výstupy mohou být přes ODBC driver i do prostředí Windows (MS Excel). Projekt může být využíván na jednom počítači, nebo v počítačové síti (Novell, Windows) jako monoverze i multiverze.

Účetní operace lze sledovat podle:

 • Vnitropodnikových útvarů (středisek)
 • Kalkulací (výkonů)
 • Zakázek (strojů, stájí)

Systém umožňuje velmi jednoduchou archivaci dat. Pro ochranu dat je vybaven souborem hesel tak, aby do jednotlivých agend měli přístup jen vybraní pracovníci, případně aby měli přístup jen do vybraných útvarů.

Projekt auditorsky ověřil Doc. Ing. Karel NOVOTNÝ, Csc., auditor Organizační kanceláře Praha.

Autor projektu
Organizační kancelář Praha s.r.o.
pracoviště: EPOS OK, s.r.o.
Kafkova 16
Praha 6